PN-PT: 10.00 - 17.00 tel: 887 4444 22

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sprzedaży produktów przez DARMAR Sp. z o.o. w serwisie www.food2door.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę DARMAR Sp. z o.o. mającą swoją siedzibę w Polichnie 97-320 Wolbórz.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE

1.    Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez DARMAR Sp. z o.o. w serwisie www.food2door.pl
2.    DARMAR - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę w Polichnie 97-320 Wolbórz.
3.    Użytkownik - pełnoletnia  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta   z usług świadczonych przez  DARMAR Sp. z o.o. oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
4.    Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy DARMAR Sp. z o.o. a Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
5.    Usługi DARMAR Sp. z o.o– nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie  www.food 2 door.pl na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
6.    Produkty  DARMAR Sp. z o.o. – nazwa produktów sprzedawanych Użytkownikom drogą elektroniczną w serwisie www.food2door.pl , stanowiących zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;
7.    Serwis www.food2door.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.food2 door.pl   wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której DARMAR Sp. z o.o. świadczy Użytkownikom Usługi i sprzedaje Produkty.
8.    Abonament – sposób dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług DARMAR Sp. z o.o.

§ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia  jest Usługa w wybranym przez Użytkownika, jednym z poniższych zestawów dietetycznych zawierających  5 posiłków:                                      (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek , kolacja).

DIETA OPTIMAL: Dieta zbilansowana
•  1000 KCAL
•  1200 KCAL
•  1400 KCAL
•  1600 KCAL
•  2000  KCAL

DIETA VEGE: Dieta wegetariańska
•  1000 KCAL
•  1400 KCAL
•  1600 KCAL

DIETA FISH FREE: Dieta pozbawiona ryb i owoców morza
•  1000 KCAL
•  1200 KCAL
•  1400 KCAL
•  1600 KCAL
•  2000  KCAL

DIETA  ACTIVE: Dieta dla aktywnych
•  2500 KCAL
•  3000 KCAL

2.    Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowym boxie  z danymi Klienta, takimi jak imię, nazwisko,adres dostawy oraz telefon kontaktowy.

§ 4 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.     Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.    Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”)  za pośrednictwem poczty elektronicznej e- mail : zamowienia@food2door.pl Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.food2door.pl
3.    Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia zamówienia, wybrany zestaw, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
4.    Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści zamówienia.
5.    Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 17.00 będą realizowane od niedzieli następującej po dacie złożenia zamówienia.
6.    Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 17.00 będą traktowane jako zamówienia złożone dnia następnego.
7.   Zamówienia złożone w dniu ustawowo wolnym od pracy będą traktowane jako zamówienia złożone następnego dnia roboczego.
8.    Zamówienia złożone w piątek po 17.00 będą traktowane jako zamówienia złożone w poniedziałek.
9.    Zamówienie na dietę startową (próbną) może odbyć się tylko 1 raz niezależnie od rodzaju zamawianej diety.
10.    Zamawiając zestaw startowy w dzień roboczy do godz. 17.00 – zamówienie będzie zrealizowane na 3 dzień, np. zamówienie spłynie w poniedziałek do godz.17.00 – dostawa odbędzie się w środę ) po odnotowanej wpłacie.
11.   Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w serwisie www.food2door.pl dla wybranego produktu  z uwzględnieniem wariantu zamówienia ( 5 posiłków - w okresach tygodniowych, czyli 1,2,3 lub 4 tygodnie w opcji 5 dni  lub 7 dni) -  1000, 1200, 1400,1600, 2000 ,2500 lub 3000  kcal) oraz do odbioru zamówionego Produktu.
12.    Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione produkty  poprzez dokonanie:
•     Przelewu bankowego na rachunek:
61 8980 0009 2033 0026 3027 0002
w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie.
•     Płatności gotówką u kuriera po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem(nie dotyczy Klientów z Warszawy).

13.    W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty w ciągu 3 dni, zamówienie zostaje anulowane.
14.    DARMAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

•     złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
•     bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych produktów.
•     pozyskania od Użytkownika informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania produktów.
•     braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione produkty.
•     Naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

15.    Przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez DARMAR Sp. z o.o.  zapewnienia, że świadczone   usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.
16.      Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała.
17.      Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować Darmar Sp.z o.o. o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
18.      Zawarcie w zamówieniu informacji dotyczących alergii,chorób lub dolegliwości eliminuje możliwość realizacji zamówienia w całości a informacje te wraz z danymi osobowymi zamawiającego nie podlegają archiwizacji i są bezzwłocznie usunięte z baz danych Darmar Sp.z o.o.
19.      Klient akceptując regulamin przyjmuje do wiadomości,że produkty mogą zawierać substancje alergenne wymienione  poniżej:

a. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, oraz produkty pochodne
b. Skorupiaki i produkty pochodne.
c. Jaja i produkty pochodne.
d. Ryby i produkty pochodne.
e. Orzeszki ziemne ( orzeszki arachidowe ) i produkty pochodne
f. Soja i produkty pochodne.
g. Mleko i produkty pochodne ( łącznie z laktozą ).
h. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, włoskie, brazylijskie,orzechy nerkowca, pistacje,
    i produkty pochodne.
i. Seler i produkty pochodne.
j . Gorczyca i produkty pochodne.
k. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
l. Dwutlenek siarki.
m. Łubin.
n. Mięczaki.


20.      Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Darmar Sp.z o.o. za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Darmar Sp.z o.o. o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§ 5 ABONAMENT

1.    Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych Usług jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę.
2.    Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu w ramach zamówienia objętego Umową.
3.    Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
4.    Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
5.    Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy:
a.    przelewem bankowym

6.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu DARMAR Sp. z o.o. , którą  chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.
7.    Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej DARMAR Sp. z o.o. przez  reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.
8.    DARMAR Sp. z o.o. informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w serwisie www.food2door.pl w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

§ 6 DOSTAWA

1.    Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w miejscach wybranych przez Klienta w godzinach od 13.00 do 20.00
1.1 Dostawa w Warszawie i okolicach odbywa się od poniedziałku do soboty w miejscach wybranych przez Klienta w godzinach od 02.00 do 07.00
2.    Dieta 5 dniowa będzie dostarczana(nie dotyczy Warszawy i okolic):
•     w niedzielę na poniedziałek
•     w poniedziałek na wtorek
•     we wtorek na środę
•     w środę na czwartek
•     w czwartek na piątek
3.    Dieta 7 dniowa będzie dostarczana:
•     w niedzielę na poniedziałek
•     w poniedziałek na wtorek
•     we wtorek na środę
•     w środę na czwartek
•     w czwartek na piątek
•     w piątek na (sobotę i niedzielę)

4.    W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
5.    Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
6.    Koszt dostawy wliczony jest w cenę diety.

§ 7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1.    Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od DARMAR Sp. z o.o. wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2.    Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15:00 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
3.    O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować DARMAR Sp. z o.o. telefonicznie pod nr tel. 887-444-422 w godzinach 9:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamowienia@food2door.pl
4.    Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§ 8 REKLAMACJE

1.    W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2.    Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: reklamacje@food2door.pl
3.    Reklamację uważa się za złożoną:
•  w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi DARMAR Sp. z o.o. dostępnemu pod adresem e-mail   wskazanym w ust. 2 powyżej
•  w przypadku, złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji .
4.    W razie stwierdzenia przez DARMAR Sp. z o.o. ,  iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z zamówieniem, DARMAR Sp. z o.o. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
5.    Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
6.    Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
7.     W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez DARMAR Sp. z o.o. stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami  DARMAR Sp. z o.o.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma DARMAR Sp. z o.o.  mającą swoją siedzibę w Polichnie 97-320 Wolbórz.
Akceptując Regulamin oświadczasz,że zapoznałeś się z Polityką Prywatności na stronie www.food2door.pl

§ 10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    DARMAR Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
•     warunków świadczenia Usług  sprzedaży produktów .
•     warunków korzystania z Usług i zakupu produktów .
•     funkcjonalności serwisu www.food2door.pl
•     obowiązujących przepisów prawa.

2.    Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie www.food2door.pl
3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Załączniki artykułu

KONTAKT

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.